Wczesne Wspomaganie 
ZESPÓŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA FUNKCJONUJE W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2
                                                                    W GNIEŹNIE


    Pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
KOGO OBEJMUJE:
-dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością w tym w szczególności:
-dzieci upośledzone umysłowo oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
-dzieci z autyzmem,
-dzieci niesprawne ruchowo,
-dzieci niesłyszące, słabo słyszące oraz ze sprzężeniami dodatkowymi oprócz niedosłyszenia,
-dzieci niewidome, słabo widzące oraz ze sprzężeniami dodatkowymi oprócz niedowidzenia.
-oraz ich RODZINY (rodziców, opiekunów).

WCZESNE WSPOMAGANIE
UMOŻLIWIA DZIECKU:
-poprawę stanu zdrowia,
-wstrzymanie pogłębienia się niepełnosprawności,
-kontakty z rówieśnikami,
-wykorzystanie własnego potencjału,
-rozwój psychiczny, fizyczny, umysłowy.

WCZESNE WSPOMAGANIE
UMOŻLIWIA RODZINIE:
-wsparcie psychologiczne,
-opracowanie kompleksowego programu wsparcia rozwoju dziecka,
-uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności,
-przygotowanie do roli osoby wspomagającej rozwój dziecka,
-dostrzeganie mocnych stron swojego dziecka, stwarzanie jak najlepszych warunków jego rozwoju.

W SKŁAD ZESPOŁU WCZESNEGO WSPOMAGANIA WCHODZĄ:
-psycholog,
-logopeda,
-pedagog specjalny,
-fizjoterapeuta,
-inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny (od rodzaju niepełnosprawności).

ZAJĘCIA W RAMACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA ORGANIZUJE SIĘ
W WYMIARZE OD 4 DO 8 GODZIN W MIESIĄCU
MOGĄ BYĆ PROWADZONE W FORMIE:
-zajęć indywidualnych z dzieckiem
-i jego rodziną (dzieci do 3r.ż.),
-zajęć indywidualnych lub grupowych, dla dzieci powyżej 3r.ż. w grupach liczących od 2 do 3 dzieci.

Jakie dokumenty musi zdobyć rodzic, by jego dziecko mogło zostać objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju ?
Jeżeli rodzic jest zaniepokojony rozwojem swego dziecka, obserwuje niepokojące sygnały w zachowaniu malucha, równolegle z wizytą u lekarza pediatry powinien zgłosić się do poradni psychologiczno - pedagogicznej w swoim mieście lub gminie. Zatrudnieni tam specjaliści dokonają obserwacji i zdiagnozują dziecko pod kątem jego rozwoju psychomotorycznego oraz dokonają szczegółowej diagnozy funkcjonalnej. Na podstawie wyników tych badań poradnia wydaje stosowną opinię i kwalifikuje (lub nie, jeżeli dziecko rozwija się prawidłowo) dziecko do zajęć w ramach wczesnego wspomagania. Tak więc niezbędnym dokumentem do:
zakwalifikowania dziecka do tego typu zajęć jest stosowna opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej.
Warunkiem objęcia dziecka o zaburzonym rozwoju wczesnym wspomaganiem jest złożenie do Dyrektora SOSW nr 2 w Gnieźnie podania i dołączenie oryginału opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanego przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną.